Witamy serdecznie!

Prywatność

Prywatność (rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Niniejszy dokument definiuje Ogólne warunki polityki prywatności - spełniając obowiązek informacyjny wynikający wprost z zapisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Wszelkie procesy przetwarzania danych osobowych wymagające odrębnych zgód (nieopisanych poniżej) opatrzone są indywidualną klauzulą informacyjną znajdującą się w miejscu umożliwiającym zapoznanie się z nią przed udzieleniem tych zgód. Niniejsza klauzula informacyjna określa rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych których przetwarzanie przez administratora nie wymaga posiadania odrębnej zgody. Poniższa klauzula informacyjna wyszczególnia również Państwa prawa w zakresie przetwarzanych przez administratora danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Eotech sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Dolina Zielona 24a. NIP: 973-09-02-062, REGON: 080189541, KRS: 0000283538.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Eotech sp. z o.o. możliwy jest pod numerem tel. 609 325 699 lub adresem email eotech@eotech.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji umowy której jest Pan/Pani stroną - w szczególności umowy kupna/sprzedaży (zamówienie email, zamówienie poprzez sklep internetowy lub inną platformę handlowa online, zamówienie telefoniczne lub FAX), przygotowania oferty handlowej, umożliwienia kontaktu z wykorzystaniem poczty tradycyjnej lub komunikacji elektronicznej, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r., Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez administratora na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest w szczególności: potrzeba zbierania danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej, potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring obiektów handlowych, usługowych i innych w których administrator prowadzi swoją działalność).

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą: Google (oferujący usługę Google Analytics) - dane w zakresie prowadzenia analizy i statystyki odwiedzin stron internetowych. Pełna informacja nt. polityki prywatności Google dostępna jest na google.com. Inne podmioty na podstawie wymogów prawa i zapewnienia warunków niezbędnych do wykonania umowy (w szczególności podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe, celne i spedycyjne).

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez administratora przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń cywilno-prawnych licząc od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub innej relacji która była określona jako pierwotny cel przetwarzania danych osobowych (o których mowa w pkt.3).

Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest wymogiem zawarcia umowy - w przypadku gdy składają Państwo zamówienie poprzez kontakt z nami, korzystając ze sklepów internetowych lub innych platform handlowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne - w przypadku korzystania z formularzy kontaktowych na stronach WWW, korespondencji email, przesyłanej korespondencji (elektronicznej lub klasycznej) itp. Dane osobowe używane do celów statystycznych i analitycznych wizyt stron internetowych również podawane są dobrowolnie - dobrowolność ta wynika z możliwości wprowadzania zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej które determinują wysyłanie tych informacji w sposób automatyczny.

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora (o których mowa w pkt. 9-10) może skutkować ograniczeniami w funkcjonalności strony www, sklepu internetowego lub innej platformy handlowej online. Ograniczeniami związanymi z możliwością wykonania usługi lub zawarcia umowy.

Administrator danych osobowych korzysta z usług podmiotu przetwarzającego dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie obsługi kadr, płac, księgowości, windykacji, płatności, rekrutacji pracowników, szkolenia pracowników, obsługi związanej z zarządzaniem relacjami z współpracownikami, podwykonawcami i partnerami handlowymi. Podmiotem przetwarzającym wyżej wymienione zbiory danych jest "Eotech sp. z o.o." z siedzibą w Zielonej Górze, przy ulicy Dolina Zielona 24a. NIP: 973-09-02-062, REGON: 080189541, KRS: 0000283538.

Dane powierzone podmiotowi przetwarzającemu przetwarzane są w celu określonym art. 6, ust 1. lit. B oraz lit. F.

Umowa o której mowa w punkcie 12 przewiduje korzystanie przez podmiot przetwarzający z usług innego podmiotu przetwarzającego w ramach tzw podpowierzenia – w zakresie obsługi BHP, usług informatycznych, usług firm ochroniarskich, realizacji usług marketingowych lub innych usług będących usprawiedliwionym interesem administratora.

Pana/Pani dane nie będą poddawane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

Pani/Pana dane będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej (Google).

Galeria zdjęć

Nasza firma...
To stały rozwój
Nasza pasja...
To Twój sukces
Nasza praca...
To przyjemność
Twój sukces...
To nasz cel
Przeglądając niniejszy serwis internetowy, akceptujesz pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.