Witamy serdecznie!

Poradnik doboru tłuszczowników

Poradnik doboru tłuszczowników- separatorów tłuszczu

Opis produktu:

Separatory tłuszczu zwane tłuszczownikami to urządzenia przepływowe. Separacja w tłuszczownikach odbywa się grawitacyjnie, różnica gęstości powoduje sedymentacje ciężkich substancji tj. zawiesiny łatwoopadającej i flotację substancji lekkich tj. wolnych olei i emulsji.

Tłuszczowniki zatrzymują substancje tłuste obecne w ściekach pochodzących z obiektów handlowych, produkcyjnych i usługowych (np. kuchnie i punkty gastronomiczne, hotele, przedsiębiorstwa produkcyjne związane z przemysłem spożywczym). Służą ochronie środowiska, zapobiegając przed dostaniem się tych substancji do kanalizacji. Urządzenia te należy instalować jak najbliżej źródła powstawania zanieczyszczeń, unikając przy tym montażu w pomieszczeniach zamkniętych czy w pobliżu często uczęszczanych chodników.

Separatory muszą być regularnie opróżniane (co 2 miesiące) i czyszczone. Temperatura ścieków wpływających do separatora nie może przekraczać 30oC. Dobór separatora oparty jest o ilość i jakość tłuszczów zawartych w ściekach. Wzór doboru umieszczono na końcu tego tekstu.

Właściwości

Tłuszczoniki są:

 • odporne na korozję (nie wymagają konserwacji)

 • mają możliwość instalacji przy wysokim poziomie wód gruntowych

 • cechuje je wysoka wytrzymałość mechaniczna i chemiczna

 • całkowicie szczelne i nieprzepuszczalne

 • mają gładkie ściany wewnętrzne zapobiegają przyleganiu tłuszczu

 • mogą służyć jako urządzenia wolnostojące jak i być posadowione w gruncie

 • mogą współpracować z urządzeniami tworzącymi ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków lub stanowić urządzenia asenizacji indywidualnej

Instalacja separatora:

 1. Przed przystąpieniem do posadowienia należy przede wszystkim sprawdzić czy zbiornik nie jest uszkodzony.

 2. Przy wyborze miejsca posadowienia separatora należy dokonać inspekcji warunków gruntowo-wodnych w celu ustalenia:

a) sposobu balastowania bądź kotwienia zbiornika przy wysokim poziomie wód gruntowych;

b) możliwości wykorzystania gruntu rodzimego jako podsypki i obsypki (ewentualnie należy stwierdzić potrzebę dowozu innego materiału jako podsypki i obsypki).

 1. Posadowienie separatora powinno zapewnić swobodne manewrowanie środków transportu.

 2. Osadzenie zbiornika w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych może odbyć się przez wykonanie wokół dolnej części separatora opaski dociskowej z półsuchego betonu o szerokości około 500 mm i grubości 150 mm.

 3. Separator nie może być bezpośrednio posadowiony na następujących gruntach: glina i inne grunty spoiste, torfy, grunty nienośne.  Prosimy nawet nie próbować zakopywania separatora w glinie- to się nie uda, zbiornik się uszkodzi`. 

 4. Przy posadowieniu separatorów w okresie zimowym należy zwrócić uwagę czy podsypka i osypka nie zawierają śniegu, brył lodu itp.

 5. Nie należy lokalizować zbiornika pod traktami komunikacyjnymi bez dodatkowego zabezpieczenia. W przypadku konieczności wykonania drogi przejazdowej nad zbiornikiem należy wykonać płytę żelbetową odciążającą zbiornik.

 6. Jeżeli w wykopie jest układany więcej niż jeden zbiornik, to odległość pomiędzy zbiornikami nie może być mniejsza niż 100 cm.

 7. Wykop pod zbiornik powinien być wolny od kamieni, cegieł, gruzu lub innych przedmiotów mogących spowodować uszkodzenie mechaniczne zbiornika. Wykop pod zbiornik musi być na tyle większy, żeby umożliwić dostęp do ścian dolnej połowy zbiornika podczas jego zakopywania.

 8. Na dnie wykopu należy wykonać poziomą podsypkę z piasku o grubości od 20 do 25 cm, i dobrze ją zagęścić. Każdorazowo podsypkę i obsypkę separatora należy wykonać z gruntu piaszczystego średnioziarnistego. Obsypkę i zagęszczanie prowadzić równolegle z napełnianiem zbiornika wodą do wysokości roboczej, zgodnie
  z charakterystyką separatora.

 9. Szczelność zbiornika jest sprawdzana u wytwórcy i jest gwarantowana użytkownikowi.

 10. Całkowity spadek wzdłuż separatora, określony jako różnica pomiędzy poziomem dna wlotu i dna wylotu powinien wynosić co najmniej 70 mm.

 11. Zbiornik należy wypoziomować i podłączyć instalację ściekową, zasypać wykop do poziomu gruntu.

 12. Separatory tłuszczów są przystosowane do montażu osprzętu elektrycznego. Dostawy i montażu powinna dokonać wyspecjalizowana firma w dziedzinie instalacji elektrycznych. Sygnalizacja alarmowa może być świetlna, dźwiękowa lub kombinowana.

 

Budowa:

 

 • zbiornik z polietylenu (podzielony na osadnik i komorę separowania)

 • pokrywa z polietylenu z uszczelką

 • króćce wlotowy i wylotowy

 • wentylacja (na odcinku kanalizacji przed wlotem do separatora i za wylotem z separatora)

Dobór

Dobór wielkości urządzenia powinien bazować na jakości i ilości doprowadzanych ścieków, biorąc pod uwagę:

 

maksymalny przepływ ścieków

temperaturę ścieków

gęstość tłuszczów i olejów podlegających separacji

wpływ używanych środków wspomagających zmywanie

Dla substacji ropopochodnych, dobór urządzenia sprowadza się do określenia jego wielkości nominalnej. Wielkość ta określa maksymalny przepływ ścieków deszczowych i/lub procesowych, dla których zostanie dotrzymana zakładana redukcja stężeń substancji ropopochodnych na odpływie z separatora.

NS = (Qr + fx Qs) • fd

gdzie:
NS – wielkość nominalna,
Qr – nominalny przepływ ścieków deszczowych w l/s,
Qs – maksymalny przepływ ścieków procesowych w l/s,
fd – współczynnik gęstości,
fx – współczynnik utrudnienia separacji.
Dokładne wyjaśnienie jak należy przyjmować poszczególne współczynniki można znaleźć we wspomnianej normie PN-EN 858:2005.

wg Wikipedii

Galeria zdjęć

Nasza firma...
To stały rozwój
Nasza pasja...
To Twój sukces
Nasza praca...
To przyjemność
Twój sukces...
To nasz cel
Przeglądając niniejszy serwis internetowy, akceptujesz pliki cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.